– REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ROWEROWYFUN –

 

1. Wypożyczane rowery są własnością RowerowyFun Paweł Molek.
2. Wypożyczalnia zlokalizowana jest w Chełmcu przy ul. Białej 40, jest czynna codziennie od godziny 09:00 – 19:00. Zwrot rowerów najpóźniej do godziny 20:00.
3. Wypożyczony rower jest sprawny technicznie i w takim samym stanie powinien zostać zwrócony wypożyczalni.
4. Rower należy zwrócić w terminie deklarowanym. Zwrot roweru po terminie opłaconym powoduję pobranie opłaty zgodnie z cennikiem wypożyczalni zawartym w umowie. O przedłużeniu terminu zwrotu należy poinformować pracownika wypożyczalni pod numerem telefonu: 503-152-640. Jeżeli po 24 godzinach od deklarowanego terminu zwrotu, wypożyczający nie zwróci sprzętu ani nie powiadomi o przewidywanym terminie zwrotu, będzie to potraktowane jako kradzież i zostanie zgłoszone Policji.
5. Rowery i akcesoria należy odpowiednio wcześniej zarezerwować on-line lub telefonicznie (co najmniej na dzień przed realizacją) w przypadku rezerwacji dobowej lub dowozu do Klienta.
6. Opłatę za dowóz do Klienta w obrębie do 60 km (w jedną stronę) pobiera się wg cennika.
7. Wypożyczenie oraz zwrot roweru odbywa się w miejscu oznaczonym w umowie lub w miejscu wskazanym przez Klienta w przypadku dowozu sprzętu.
8. Cennik stanowi integralną cześć niniejszego regulaminu.
9. Aby wypożyczyć rower należy:
• przedstawić dowód osobisty lub dwa inne dokumenty ze zdjęciem (prawo jazdy lub paszport)
• być osobą pełnoletnią i trzeźwą
• podpisać umowę wypożyczenia roweru oznaczającą akceptację zasad oraz regulamin wypożyczalni
• przekazać do depozytu dokument tożsamości samodzielnie umieszczony w bezpiecznej kopercie
• wnieść opłatę za wypożyczenie roweru wg cennika.
10. Pracownik wypożyczalni ma prawo odmówić wypożyczenia roweru bez podania przyczyny.
11. W przypadku pozostawienia roweru poza wypożyczalnią, należy go zabezpieczyć przed kradzieżą.
12. Osoba wypożyczająca rower ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody od momentu wypożyczenia roweru do czasu jego zwrotu. W przypadku uszkodzenia roweru jest zobowiązana pokryć koszt naprawy.
13. W przypadku utraty wypożyczonego roweru lub jego wyposażenia na skutek kradzieży lub zgubienia wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości roweru lub jego wyposażenia + koszty wypożyczenia określone w cenniku oraz powinien niezwłocznie powiadomić Policję a zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży przedstawić w Wypożyczalni.
14. W przypadku wypożyczenia rowerów i akcesoriów przez grupę zorganizowaną konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie terminu oraz ilości i rodzaju rowerów z pracownikiem wypożyczalni.
15. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Mobilnej Wypożyczalni Rowerów z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w czasie korzystania z wypożyczonego sprzętu.
16. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w czasie użytkowania roweru i akcesoriów z winy Wypożyczającego.
17. Jeżeli pracownik wypożyczalni uzna Klienta za niewiarygodnego, może odmówić wypożyczenia roweru bez podania przyczyny.
18. Wypożyczający zgadza się pokryć wszystkie szkody i kary związane z użytkowaniem roweru wynikające z nieprzestrzegania przepisów prawa obowiązujących w Polsce, w tym wynikających z przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego.
19. Wypożyczający będąc uczestnikiem ruchu drogowego jest obowiązany przestrzegać zasad poruszania się po drogach i czyni to tylko i wyłącznie na własna odpowiedzialność.
20. Wypożyczający zobowiązuje się do przestrzegania warunków Regulaminu. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2018r.
21. Wypożyczający zobowiązuje się do:
– Korzystania z roweru i akcesoriów zgodnie z przeznaczeniem;
– Przestrzegania zakazu użyczania roweru i akcesoriów osobom trzecim;
– Niezwłocznego zgłoszenia pracownikowi wypożyczalni o problemach z korzystaniem ze sprzętu i odstawienia sprzętu do wypożyczalni w razie stwierdzenia jakiejkolwiek usterki;
– Zaniechanie samodzielnego dokonywania napraw, modyfikacji, wymiany części;
– Pokrycia kosztów naprawy uszkodzonego roweru lub jego wyposażenia, oraz akcesoriów, wynikłych z winy wypożyczającego;
– Pokrycia kosztów nowego roweru i akcesoriów w przypadku zniszczenia wypożyczonego sprzętu;
– Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez wypożyczalnie RowerowyFun Paweł Molek zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO, i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.
22. Wypożyczalnia rowerów RowerowyFun Paweł Molek jako administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania – np. przy zawieraniu umowy sprzedaży towarów lub usług. Administrator dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.

Masz pytania?

W razie jakichkolwiek pytań o powyższy regulamin skontaktuj się z nami!
Napisz do nas: kontakt@rowerowyfun.pl